JAES beviljade 301 000 euro för att undersöka mångfaldens roll i teaterns hållbara utveckling 

14.5.2024 Nyheter

I och med att samhället blir alltmer heterogent och mångkulturellt så ställs teatern inför nya utmaningar. Det påverkar teaterns roll som samhällsaktör och utvecklingen av det konstnärliga utbudet samt förhållandena inom arbetsgemenskapen. Svenska Teatern erhöll ett stöd på 301 000 euro från JAES för ett projekt som undersöker mångfaldens roll i teaterns hållbara utveckling.

Repetition av föreställningen Läkaren, som också är en del av projektet. Foto: Cata Portin

Inom projektets ramar undersöks, utforskas och testas metoder som strävar till att inkludera flera personer med icke-normativt kulturellt kapital hos teaterns publik och personal. Med icke-normativt kulturellt kapital avses, i det här fallet, sådant kulturellt kapital som skiljer sig från de normer som historiskt sett har förknippats med Svenska Teaterns verksamhet. Dessa normer omfattar bland annat vithetsnormen, heteronormativitet, att man antingen har svenska och finska som modersmål, eller att man är högutbildad. Syftet med det treåriga projektet är att skapa hållbarare teater utgående från teaterns tre grundpelare: Publiken, Konsten och Arbetsgemenskapen.

Det ursprungliga syftet med institutionsteatrarnas strukturer var att trygga verksamheten och försäkra dess kontinuitet, men dessa strukturer bör granskas i förhållande till dagens krav och utvecklingspremisser. Svenska Teatern, som är den svenskspråkiga nationalscenen i Finland, är medveten om att det finns utmaningar som bottnar i historiska realiteter när man vill korsa språk- och kulturgränser på ett sätt som respekterar olika identiteter.

Mångfald avgörande för att skapa hållbar teater

Som nationalscen anser Svenska Teatern att alla bosatta i Finland har rätt till konstupplevelser och kulturtjänster. Teatern är samtidigt medveten om att denna rättighet för närvarande inte förverkligas på ett jämlikt sätt. Projektet strävar därför till att alla som bor i Finland ska kunna känna sig välkomna på alla kulturinstitutioner, både som personal och som publik. Förhoppningen är att detta på lång sikt skall öka jämlikheten och främja välmående i samhället.

– För att kunna skapa hållbar teater så är mångfald avgörande, men det finns fortfarande inget etablerat sätt att mäta mångfald på. Organisationer arbetar istället utgående från rekommendationer och varierande värderingar som oftast stannar på ett teoretiskt plan, säger Elli Mäkilä, försäljnings- och marknadsföringschef på Svenska Teatern, som ansvarar för projektet.

– Ingen har mätt hur mångfald påverkar publiken eller det som sker på scenen. Vi vill utreda praktiskt hur besökssiffrorna, besöksfrekvensen, personalens välmående samt teaterns organisations- och repertoarutveckling påverkas av att man ökar mångfalden i repertoaren, arbetsgemenskapen och målgrupperna.

Öppet seminarium för teaterbranchen

Tack vare det treåriga bidraget på 301 000 euro från Jane och Aatos Erkko stiftelse kan projektet genomföras med den specialmetodik och specialsakkunskap som projektet kräver. I arbetsgruppen ingår förutom Mäkilä även Nina-Maria Häggblom och Monica Jansson-Olenius, dramaturg respektive HR-koordinator på Svenska Teatern, samt Elina Izarra, mångfaldsexpert och doktorand vid TEAK. Projektmedlen kommer också att användas till rekrytering av nya referensgrupper och erfarenhetsexperter.

Projektets slutrapport kommer att publiceras i samband med ett öppet seminarium för teaterbranschen. Seminariet ordnas i slutet av 2026, efter att projektet slutförts.

För mer information om projektet ”Mångfaldens roll i teaterns hållbara utveckling”, vänligen kontakta:

Elli Mäkilä

Försäljnings- och marknadsföringschef, Svenska Teatern

040 662 3034 / elli.makila(at)svenskateatern.fi