Svenska Teatern rf register- och dataskyddsbeskrivning 

Detta är Svenska Teaterns register- och dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslagen (10§, 24§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppdaterad 29 september 2021. 

  1. REGISTERANSVARIG 

Svenska Teatern rf (FO-nummer 0211103-8), Norra Esplanaden 2, 00130 Helsingfors, svenskateatern.fi 

  1. KONTAKTPERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET 

Stina Lindroos 

  1. REGISTRETS NAMN 

Svenska Teaterns kund- och markandsföringsregister 

  1. RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Rättslig grund för EU:s allmänna dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter är 

– personens samtycke (dokumenterad, frivillig, individualiserad, informerad och entydig) 

– avtal, där registrerad är part 

–registeransvariges berättigade intresse (t.ex. kundförhållande, arbetsförhållande, medlemskap) 

Syftet med behandlingen av personuppgifter  

är upprätthållande av kund- och intressentrelationer, rekrytering, marknadsföring, tillhandahålla tjänster och uppfylla den registeransvariges lagstadgade skyldigheter. Data kan även användas i forskningsverksamhet. 

  1. REGISTRETS DATAINNEHÅLL 

Data som lagras i registret kan vara: personens namn, position, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbsidornas adress, nätanslutningens IP-adress, data om beställda tjänster och produkter, deras leveranser eller deras förändringar, faktureringsuppgifter, annan allmänt tillgänglig dataklassificeringsdata, information som samlas in genom kakor och sociala media, annan information som rör kundförhållandet och leverans av beställda tjänster, arbetssökandens basuppgifter som förutsätts i rekryteringsprocessen samt annan möjlig information som samlas in med den registrerades samtycke. 

  1. REGELRÄTTA DATAKÄLLOR 

Data som lagras i registret fås bland annat med hjälp av automationssystem, elektroniska formulär på webbplatsen, från sociala medier, e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra evenemang, där kunden, samarbetspartnern, arbetssökanden eller deltagare i utlottning eller tävling överlåter sina uppgifter.  

  1. REGELRÄTT ÖVERLÅTELSE AV DATA OCH ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU ELLER EES 

Data överlåts inte regelrätt till utomstående. Data kan publiceras till de delar som har avtalats med överlåtaren av data. Ibland kan data överlåtas när behörig myndighet så förutsätter, uppfylla avtalsskyldigheter eller till de delar som man har kommit överens med den registrerade. Registrerades data kan i vissa fall överlåtas till Registeransvariges partners, som behandlar personuppgifterna konfidentiellt och på basis av separat skriftligt avtal enligt Registeransvariges dataskyddsanvisningar. 

Registeransvarige kan överlåta statistisk eller anonymiserad data, som inte kan kopplas till den registrerade till exempel för forskningssyfte. 

  1. PRINCIPER FÖR REGISTRETS SKYDD 

I behandling av registret följer man noggrannhet och data som behandlas med dataskyddssystem skyddas på vederbörligt sätt. Den registeransvarige ser till att lagrad data samt användningsrättigheter till servrar och annan kritisk information angående personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och bara av de partners och anställda, till vars arbetsbild den hör.  

  1. RÄTT ATT GRANSKA OCH RÄTT ATT KRÄVA KORRIGERING AV INFORMATION 

Varje person i registret har rätt att granska sin information som lagras i registret och kräva korrigering av möjlig felaktig information eller komplettering av bristfällig information. Om personen vill granska den information som har lagrats om denne eller kräva korrigering av den, ska förfrågan skickas skriftligt till registeransvarige per e-post till stina.lindroos@svenskateatern.fi 

Registeransvarig kan vid behov begära att den person som gör förfrågan styrker sin identitet. Registeransvarig svarar kunden inom den tid som angetts i EU:S dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad). 

  1. ANDRA RÄTTIGHETER SOM RÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Person som är i registret har rätt att be om borttagning av personuppgifter som rör denne från registret. De registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som begränsning av behandling av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågan ska skickas skriftligen till registeransvarig per e-post till stina.lindroos@svenskateatern.fi.  

Registeransvarig kan vid behov begära att den person som gör förfrågan styrker sin identitet. Registeransvarig svarar kunden inom den tid som angetts i EU:s dataskyddsförordning.