Svenska Teatern rf rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Svenska Teaternin henkilötietolain (10§, 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 29.9.2021.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Svenska Teatern rf (y-tunnus 0211103-8), Pohjoisesplanadi 2, 00130 Helsinki, svenskateatern.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Stina Lindroos

3. REKISTERIN NIMI

Svenska Teatern asiakas- ja markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpito, rekrytointi, markkinointi, palvelujen tuottaminen ja rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien tuottaminen. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimustoimintaan.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivujen osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, niiden toimituksista tai niiden muutoksista, laskutustiedot, muut yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, evästeiden ja sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palvelujen toimittamiseen liittyvät tiedot, rekrytointiprosessin edellyttämät työnhakijan antamat perustiedot sekä muut mahdolliset, rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. markkinoinnin automaatiojärjestelmän avulla, sähköisillä lomakkeilla verkkosivuilta, sosiaalisten medioiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas, yhteistyökumppani, työnhakija tai arvontaan tai kilpailuun osallistuva luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu tietojen luovuttajan kanssa. Joskus tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän kumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Reksiterinpitäjän tietoturvaohjeiden mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tilastollista tai anonymisoitua tietoa, jota ei voida yhdistää rekisteröityyn, esimerkiksi tutkimuskäyttöön.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden kumppanien ja työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen stina.lindroos@svenskateatern.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen stina.lindroos@svenskateatern.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.